Traktortehnikas vadītāju eksaminācija

Traktortehnikas vadītāja apliecību pretendents iegūst pēc sekmīga teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (turpmāk – CSN eksāmens), teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (turpmāk – Ekspluatācijas eksāmens) un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena (turpmāk – Vadīšanas eksāmens) veikšanas.
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta reģionu nodaļu birojos CSN eksāmenu pieņem elektroniskajā vidē, bet Ekspluatācijas eksāmenu pieņem mutiski.
 
2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
 
 
CSN un ekspluatācijas eksāmena pieņemšanas vietas:
 
Savukārt Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts visos VTUA birojos.
 
Eksāmenus pretendenti var kārtot katru darba dienu, bet to biežumu katrā VTUA birojā plāno individuāli - ne retāk kā reizi nedēļā.
 
Vadīšanas eksāmenam pretendentam ir jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas norises. Līdz ar to pēc pretendentu saraksta apstiprināšanas tas netiek papildināts vai mainīts.
 
Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību;
 • mācību reģistrācijas karti, ka persona pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību (ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
 • pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
 • dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā pretendentam veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.
 
Vienlaikus informējam, ka samaksu par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var veikt tikai ar maksājuma norēķina karti vai pārskaitījuma veidā.
 
Pirms eksaminācijas, veicot pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:
 • pretendentam ir derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai;
 • pretendents ir samaksājis uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē;
 • pretendentam saskaņā ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu nav piemērots ietekmēšanas līdzeklis - transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, pārējiem iegūti 16 punkti – vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu;
 • pretendentam nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums.
 
CSN eksāmena kārtošanai pretendentam atvēlētais laiks ir 30 minūtes, sniedzot atbildes uz 24 jautājumiem. Eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja pretendents pieļāvis ne vairāk kā divas nepareizas atbildes (kļūdas).
 
Ekspluatācijas eksāmenu VTUA amatpersona pieņem mutiski, eksāmena kārtošanai eksternam atvēlētais laiks ir 10 minūtes, sniedzot atbildes uz diviem jautājumiem. Ekspluatācijas eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja eksternis pareizi atbildējis uz abu eksāmena biļešu jautājumiem.
 
Vadīšanas eksāmens netiek ieskaitīts, ja pretendents:
 • pārkāpj darba drošības noteikumus traktortehnikas iedarbināšanā vai tehnoloģisko operāciju izpildē; 
 • veic nekoordinētu darbību ar vadības ierīcēm, kā rezultātā tiek zaudēta kontrole pār traktortehniku;
 • nespēj ieturēt taisnvirziena kustību;
 • izmanto traktortehnikas svaram neatbilstošu bremzēšanas veidu;
 • neizpilda figūru „čūska” vai „garāža” (ja figūras “garāža” izpildes laikā traktortehnika izbrauc ārpus ar speciālo konusu palīdzību izveidotajiem gabarītiem) ar otro mēģinājumu, kā arī pieskarās vai uzbrauc konusam;
 • nespēj veikt VTUA amatpersonas izvēlēto traktortehnikas darba tehnoloģisko operāciju izpildi. 
 
Lai tiktu izdota vai apmainīta traktortehnikas vadītāja apliecība, tās īpašniekam:
 • jānoformē iesniegums;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz fotokartiņa (30 x 40mm).